Zapraszamy do zapoznania sie

z naszymi instruktorami

 

 jacek2

JACEK MANIECKI

Za?o?yciel i w?a?ciciel traktuje swój zawód jako pasj?. Wszystkich klientów otacza otuch? i wsparciem jako instruktor.
Motoryzacja przeplata si? przez jego ?ycie od dziecka. Za?o?enie o?rodka szkoleniowego to spe?nienie jego marze?, po wielu latach zawodowej pracy jako instruktor jazdy. Takie podej?cie powoduje przyjazn? i nie stresuj?c? atmosfer? w trakcie kursu.

Jest w?a?cicielem OSK Nauka Jazdy Goc?aw, a zarazem wyk?adowc? i instruktorem. Mi?a i odpowiedzialna osoba. Wieloletnie do?wiadczenie jako instruktor. Jego opanowanie i cierpliwo?? powoduje bezb??dne opanowanie auta i zrozumienie przepisów obowi?zuj?cych na drodze. W prace wk?ada ca?? energie i si??, dzi?ki czemu wszyscy klienci s? bardzo zadowoleni.

 karol

 

Karol B?ka?a

- Jest instruktorem i pracownikiem który z ka?dym porozmawia. Mi?a i sympatyczna osoba. Wieloletnie do?wiadczenie jako instruktor. Cenni sobie systematyczno??, samodyscyplin? dzi?ki czemu zaj?cia z nim s? skuteczne. Jego zabawne a zarazem powa?ne podej?cie do kursantów powoduje b?yskawiczne przyswajanie metod obs?ugi auta, a przepisy ruchu drogowego s? szybko i ?atwo przekazywane w mi?dzyczasie. Z wykszta?cenia jest pedagogiem po Uniwersytecie Marii Curie Sk?odowskiej w Lublinie oraz tak?e jest in?ynierem po Wy?szej Oficerskiej Szkole Samochodowej.

 robert

 

Robert Chmielewski

- Jest naszym pierwszym zatrudnionym pracownikiem. Mi?a i cierpliwa osoba. Wieloletnie do?wiadczenie jako instruktor. Jego cierpliwe i nowatorskie podej?cie do metod nauki powoduje szybkie efekty w opanowaniu kunsztu poruszania si? samochodem po drodze. Ceni sobie mi?? atmosfer? i partnerstwo, dzi?ki czemu zaj?cia s? prowadzone jak ze starym znajomym. Z wykszta?cenia informatyk.

 ewelina

 

Ewelina Lasek

- Jest nasza Pani? Instruktor, wprowadza w ten sposób element kobieco?ci do naszej Szko?y. Mi?a i u?miechni?ta osoba. Wieloletnie do?wiadczenie jako instruktor. Jej anielskie podej?cie do kursantów powoduje rewelacyjne efekty w przyswajaniu tak trudnych tajników wiedzy jakimi s? przepisy oraz opanowanie auta na jezdni. Wk?ada w swoj? prac? mnóstwo serca, dzi?ki czemu zaj?cia z ni? s? przyjemne i dok?adne. Z wykszta?cenia pedagog po Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 krzysztof

 

Krzysztof Zbucki

- Mi?a i sympatyczna osoba. Wieloletnie do?wiadczenie jako instruktor. Jego spokojne i pe?ne u?miechu podej?cie do szkolenia kursantów w zakresie przepisów i zasad pos?ugiwania si? samochodem, powoduje ?wietnie wyniki w nauce obs?ugi auta i znajomo?ci przepisów. Ceni sobie szczero?? i zaanga?owanie w nauk? dzi?ki czemu mo?na bez problemu wyja?ni? wszystkie spawy.

 zbigniew  

Zbigniew Krzysztofik

- Mi?a i u?miechni?ta osoba. Wieloletnie do?wiadczenie jako instruktor. Jego do?wiadczenie i spokojne metody nauki przysz?ych kierowców powoduj? mi?? atmosfer? na zaj?ciach praktycznych. Ceni sobie punktualno?? i sumienno??, dzi?ki temu szybko i sprawnie mo?na odby? jazdy praktyczne.

 aga

 

Agnieszka Maniecka

- Jest kierownikiem biura OSK Nauka Jazdy Goc?aw. Mi?a i sumienna osoba. Ca?e jej ?ycie to do?wiadczenie w organizacji i za?atwianiu ró?nych spraw. Jej dok?adno?? i systematyczno?? powoduje natychmiastowe rozwi?zanie wszelkich problemów. Ceni sobie bezpo?redni i osobisty kontakt z klientem dzi?ki czemu ka?da spawa kursantów i klientów jest rozwi?zywana osobi?cie, z pozytywnym zako?czeniem. Z wykszta?cenia geograf po Uniwersytecie Warszawskim. U?miech na twarzy to jej znak rozpoznawczy

   

Terminy kursów

Sprawdż terminy kursów

Prawo jazdy od A do Z

Zobacz co warto wiedzieć przed
zapisaniem się na kurs na prawo jazdy .

Co warto wiedzieć

Zapisy

Nie zwlekaj zapisz się już teraz

Galeria

Zobacz naszą szkołę

Skontaktuj się z nami

ul. Łukowska 1 lok.19 u                        mail: biuro@oskgoclaw.pl
04 - 113 Warszawa

Biuro - 
Biuro - 
info sms -

tel. +48 783 552 499
tel. (22) 831 27 16
tel. +48 783 552 499

g. 08:00 - 21:00 
g. 13.00 - 17.00
24h

Dane do przelewu:
 kontakt mini

Nr. Konta: 32 1020 1127 0000 1302 0180 6488 

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko - rodzaj zajęć
Przykład : Anna Kowalska - zaliczka/I rata/jazdy uzupełniające

Nauka Jazdy Gocław 
ul. Łukowska 1 lok u. 19
04-113 Warszaw

czytaj więcej

Na skróty

 

 

 

 

 

Tagi:

nauka jazdy, szkola jazdy, kurys na prawo jazdy gocław, szkoła nauki jazdy gocław, dodatkowe jazdy samochodem, nauka jazdy samochodem, testy na prawo jazdy, kurs kat. B, szybkie terminy, jady uzupełniające, jazdy doszkalające, powrót za kierownice, pkk, cierpliwi intruktorzy, sprawna obsługa